‘రక్తచరిత్ర’ అసలు చరిత్ర

రక్తచరిత్ర సినిమా నేపథ్యం ఏమిటి?

పగ, ప్రతీకారమే.. పరమ సోపానమా?

అనంతపురంలో ఇప్పుడు రక్తపుటేరులు పారుతున్నాయా?

రక్త చరిత్ర ద్వారా వర్మ కోరుకుంటున్నదేమిటి?

ప్రేక్షకులకు చెప్పదలచుకున్నదేమిటి?

ఫ్యాక్షన్‌ రాజకీయాలను వర్మ తిరగ దోడుతున్నారా?

RaktaCharitra a Lie – నరేష్ నున్నా